Κοινωνική Ευθύνη

Μια από τις θεμελιώδεις αξίες και από τις σημαντικότερες αρχές λειτουργίας της εταιρείας μας σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής της διαδρομής, αποτελεί η συνεισφορά στην πρόοδο και στην ευημερία της ελληνικής κοινωνίας, παράγοντας ιδιαίτερα σημαντικός αφού καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη επιχειρηματική δράση και επιτυχία της εταιρείας μας. Αποτέλεσμα της υιοθέτησης αυτών των αρχών είναι η ανάπτυξη μιας εταιρικής κουλτούρας από την οποία απορρέει η πρόθεση της εταιρείας μας να λειτουργεί με Υπευθυνότητα σε όλους τους τομείς που αποτελούν σημαντικούς άξονες αειφόρου ανάπτυξης και περιλαμβάνουν την Αγορά, τους μετόχους, τους εργαζόμενους, την Κοινωνία και το Περιβάλλον. Σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στην Πράσινη Βίβλο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001), “Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς αντιλαμβάνονται ότι η υπεύθυνη συμπεριφορά οδηγεί στην αειφόρο επιχειρηματική επιτυχία”. (Πηγή: Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)

Εσωτερική Κοινωνική Ευθύνη

Στην εταιρεία μας, η εσωτερική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αφορά κυρίως τους υπαλλήλους και συνδέονται με θέματα όπως, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, η υγεία η ασφάλεια καθώς και η διαχείριση της αλλαγής ενώ οι περιβαλλοντικές υπεύθυνες πρακτικές σχετίζονται κυρίως με τη διαχείριση των φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Ανοίγουν το δρόμο για τη διαχείριση της αλλαγής και το συνδυασμό της κοινωνικής ανάπτυξης με τη βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα.

Εξωτερική Κοινωνική Ευθύνη

Εξωτερική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αφορά την επέκταση της ευθύνης της εταιρείας μας στην τοπική κοινότητα και αφορά ένα ευρύ σύνολο ενδιαφερόμενων μερών οι οποίοι είναι όχι μόνο οι εργαζόμενοι και οι μέτοχοι αλλά και οι επιχειρηματικοί εταίροι, οι προμηθευτές μας , οι πελάτες, οι δημόσιες αρχές και οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ) που εκπροσωπούν τις τοπικές κοινότητες ή ασχολούνται με το περιβάλλον.

Η εταιρεία μας, σε συνέχεια των ενεργειών της σχετικά με την κοινωνική πολιτική που πρέπει να έχει κάθε υγιής επιχείρηση, ενημερώνει το ευρύ κοινό πως εδώ και 7 συνεχόμενα χρόνια είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ εταιρεία στον κλάδο της, η οποία στα ιδιόκτητα νεκροστάσια που διαθέτει φιλοξενεί κουμπαράδες από το γνωστό σε όλους Χαμόγελο του Παιδιού.

.

.

.

___________________________________________________________

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε ενδεικτικά ορισμένες ενέργειες στα πλαίσια της οργανωμένης κοινωνικής πολιτικής που ακολουθεί ενεργά η εταιρεία μας τα τελευταία χρόνια.